💎ثروتمندان از افراد ثروتمند استقبال می کنند

❌ولی افراد فقیر دنبال وصله چسباندن به افراد ثروتمند هستند.

💎افراد ثروتمند برای برنده شدن بازی می کنند

❌ولی افراد فقیر برای نباختن به میدان می روند.

💎افراد ثروتمند با افراد رده بالای جامعه و اقشار ثروتمندتر از خود در ارتباط هستند

❌ولی افراد فقیر همیشه با افراد سطح پایین تر🤑🤑

✨ @Asheghaneh