💞🌺🌺💞

اشتباهاتم را دوست دارم ، آنها همان تصمیماتی هستند که خودم گرفته ام و نتیجه اش را هر چه باشد میپذیرم . اشتباهاتم را گردن کسی نمی اندازم ، میپذیرم که انسانم و اشتباه میکنم ، نه فرشته ام و نه شیطان و نه انسان کامل . تا زنده ام برای انتخاب راه درست فرصت هست .

وقتی زمین میخورم ، بلند میشوم خودم را میتکانم و ادامه میدهم .

اشتباهاتم را دوست دارم ، آنها حباب شیشه ای غرورم را می شکنند .

هر زمان به اشتباهاتم پی بردم ، بزرگتر شده ام .

اشتباهاتم را دوست دارم ، آنها گران ترین تجربه هایم هستند ، چراکه برایشان هزینه گزافی پرداخته ام

🍃 @Asheghaneh