🌱
وقتی که چیزی خوب پیش نمی رود، میتوانید با خود فکر کنید که
 "جهان علیه من است"
یا می توانید در آن اتفاق به دنبال 
"یک موهبت پنهان و نشانه" باشید.
که بعد ها خودش را در زندگیتان نشان خواهد داد.

خدایا،

🌱

وقتی که چیزی خوب پیش نمی رود، میتوانید با خود فکر کنید که

"جهان علیه من است"

یا می توانید در آن اتفاق به دنبال

"یک موهبت پنهان و نشانه" باشید.

که بعد ها خودش را در زندگیتان نشان خواهد داد.

خدایا، از گزینه‌های روی میزت، برای روزهای ما «برکت» و «شادی» را در دستور کار قرار بده❤

💟 @Asheghaneh