ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ببخشید !

ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ, ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎ, ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺩﺑﯽ, ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺑﻠﻮﻍ ﺭﻭﺣﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﺳﺖ . ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺭﺱ , ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

یادتان باشد شما نمیتوانید همه مردم دنیا را در

ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ببخشید !

ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ, ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎ, ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺩﺑﯽ, ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺑﻠﻮﻍ ﺭﻭﺣﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﺳﺖ . ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺭﺱ , ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

یادتان باشد شما نمیتوانید همه مردم دنیا را درست کنید. و با درگیر کردن خودتان با اینچنین افرادی فقط خودتان خراب و شکسته می شوید. بقول حافظ "رند" باشید. لبخند زیرکانه ای بزنید و بگذرید ...

❣❣ @Asheghaneh