نبودن بعضی آدم ها

مثل بریدن دست با کاغذه

کسی نمیفهمه

کسی نمیبینه

روزمرگی هات رو بهم نمیریزه

اما ...

خودت میفهمی

خودت میسوزی

خودت درد میکشی

خودت میمیری ...!