💥

ادب مدرک نیست!

ادب لباس گران پوشیدن نیست

ادب بالای شهر زندگی کردن نیست

ادب ماشین خوب داشتن نیست

ثروت و مدرک ادب نمی اورد ،

ادب یعنی به همسرت امنیت، به فرزندنت محبت؛ به پدر مادرت خدمت و به دوستانت شادی را هدیه کنی

و برای جامعه نعمت باشی

هرکجا که میخواهی باش

در هر لباسی و هر پستی که هستی

انسان باش

قطعه ای از وجود خدا که خود خدای دنیای پهناور انسانیت خودت هستی...💥