تقدیم ب همسر عزیزم

مرد من ...؟؟!!

مهربانم ...؟؟!!

مخاطب عاشقانه های من ...؟؟!!

زن نبوده ای که بدانی دستهای مردانه ات که در دستم باشد حکم تمام دنیا را برایم دارد ...!!

من عاشق مردی شده ام که در روزهای بارانی برای دلم چتر میگیرد ....!!

مرد رویاهای من ...؟؟!!

بگذار هرچه میخواهد بشود ...!!

تاوقتی دستهای گرمت را در دست دارم خوشبختم ....!!

بگذار زمان از حسادت بترکد ...!!

من عاشق مردی هستم که زمین مانند او ندارد ....!!

من بی تو ....!!

از تمام آفرینش بیگانه ام ...!!

زن بودن خوب است وقتی ...!!

ازتمام مذکرهای دنیا ...!!

پای تو در میان باشد ....!!

نمیدانی چه کیفی دارد خانوم بودن برای تو ....!!

نزدیک عید و هزار جور خرید داریماااااا

بفرستین واسه شوهراتون😍😂😁

🇯🇴🇮🇳

s

🔵