مرد :چرا دعوامون میشه، تو عصبانی نمیشی؟ 🤔🤔

زن :خودمو کنترل میکنم😤😤

مرد :چجوری؟ — زن :توالتو میشورم! ☹️

مرد :چه ربطی داره؟ 😑😑

زن :آخه با مسواک تو میشورمش🤗☺😅😂😂😂😂

🇯🇴🇮🇳🔵