" تصور اینکه داراییها، از هر سنخی از نزد خود برای ما خرسندی یا شادمانی را به ارمغان

می آورند، تنها یک سوءتفاهم است. هرگز شخص، مکان یا چیزی به شما خوشبختی نمیبخشد، فقط میتوانند موجبات خوشبختی و احساس خردسندی را در شما مهیا سازند، اما لذت زیستن از درون میجوشد.

#ژنویو_برند

❣❣ @Asheghaneh