✨✨✨✨

اگر قایقت شکست ، باشد !!! ...

" دلت " نشکند ... " دلی " نشکنی ...

اگر پارویت را آب برد ، باشد !!! ...

" ابرویت " را آب نبرد ... ابرویی نبری ...

اگر صیدت از دستت رفت ، باشد !!! ...

" امیدت " از دست نرود ،

" امید " کسی را " نا امید " نکنی ...

امروز اگر تمام سرمایه ات از دستت رفت ،

دستانت را که داری ...

پس " خدای مان " را شکر کنیم ...

و دوباره شکر کنیم ...

و دوباره شکر کنیم ...

" دست " که داریم ...

دوباره " به دست " می آوریم ...

دوباره " می خریم " ...

دوباره " می سازیم " ...

و دوباره " می خندیم "

♥♥@Asheghaneh