هنر اصلی هنر فاصله ها باشد... 
زیاد نزدیک به هم می سوزیم 
زیاد دور یخ میزنیم
یاد بگیریم جای درست و دقیق را پیدا کنیم و همان جا بمانیم.

کریستین_بوین...

❤️❤️ Asheghaneh

هنر اصلی هنر فاصله ها باشد...

زیاد نزدیک به هم می سوزیم

زیاد دور یخ میزنیم

یاد بگیریم جای درست و دقیق را پیدا کنیم و همان جا بمانیم.

کریستین_بوین...

❤❤@Asheghaneh