وقتی تلاش می کنی به چیزی  فکر نکنی، آن موضوع به صورت متوالی و با شدت بیشتری به سراغت می آید.

 بنابراین به جای اجتناب از چیزهای‌ ناخواسته سعی کن به چیزهای خواسته و آن چه دوست داری متمرکز شو. 
آن گاه ا

وقتی تلاش می کنی به چیزی فکر نکنی، آن موضوع به صورت متوالی و با شدت بیشتری به سراغت می آید.

بنابراین به جای اجتناب از چیزهای‌ ناخواسته سعی کن به چیزهای خواسته و آن چه دوست داری متمرکز شو.

آن گاه افکار ناخواسته فرصتی برای ظهور پیدا نمی کنند.

💎 @Asheghaneh