✨✨✨✨

"اصول سى گانه اعتماد بنفس"

اصل دوم :

خود هشیارى، خود بیدارى و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه خود.

انسانى که هر لحظه برخود نظر مى کند و بر ضمیر باطنش القاء مى کند که او دیگر آدم سابق نیست و خود را به اذن خداوند از نو خلق کرده است.

انسانى که متحول شده و به دنیایى از آرامش رسیده است.

و اینک انسان دیگرى در عرصه حیات فرماندهى مى کند و این شمایید.آفرین بر شما.

"من انسان خودآگاهى هست

💞 @Asheghaneh