ازکسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید دیگه کسی رومثل اون دوست نداشته باشی و ازکسی که دوستت داره ساده نگذرشاید دیگه کسی مثل اون تورو دوست نداشته باشه؛

❤@asheghaneh ❄