چقدر ضعیف و کوچکند آنهایی که وقتی اشتباه میکنند

نه توانایی اقرار به اشتباه دارند

نه قدرت عذرخواهی!

💥 اسمش را میگذارند غرور و به آن افتخار میکنند

—---------------

@Asheghaneh