💕💕💕💕

شجاعت داشته باش و خودت باش با همه کاستی ها و نقص هایت .

شهامت داشته باش و تندیس زندگی خودت را بساز . تقدیس گر زندگی دیگران نباش .

آنقدر استعداد و خوبی و توان در خودت هست که دیگران تقدیست کنند.

حکایت نویس زندگی خود باش. نه حکایت نویس دیگران. زندگی خودت حکایتی تر از همه است. . . . . . . . . . . .

🍃🌸 @Asheghaneh