خانمم زنگ زده گفت کجایی؟ 🤔

گفتم دارم میرم دیسکو… 😐

یهو تلفن قطع شد! 😰

زنگ زده میگه فکر کردی توافق شده، 😒

هر غلطی که دلت بخواد میتونی بکنی و … 😠

.

.

.

.

.

.

.

گفتم بابا تلفن قطع شد 😓

دارم میرم دیسکو و صفحه کلاچ ماشین رو عوض کنم! 😐

بدبختی داریما 😐😂😂

🇯🇴🇮🇳

🔴

🔵