اتوبوس حامل زنان تصادف میکنه وتمام زنان کشته میشن !!

.

همه شوهران خوشحال بودن جز یک نفر که خودشو به زمین میزد وگریه میکرد ،

بهش گفتن توحتما زنت روخیلی دوست میداشتی !!

میگه نه ، آخه زن من از اتوبوس جا مونده بود 😂

💞💞💞💞😂😂🤪