دیدم تو چشمای بابام اشک جمع شده، بغلش کردمو با دستمال اشکاشو پاک کردم...گفتم: فدات بشم، نبینم غمتو...

محکم خوابوند تو گوشم، گفت: بیشعور قطره ریخته بودم تو چشام، چرا پاک کردی😐😂😂

:

🧚♀🧜♀🧞♂🧞♀