😍😘

‌ تا تب لبهــای تو

میگیرد ازمــن ،اختیـار !!!

میشــــوم تسلــیمِ آشــوبِ

دلِ بـــــی بندوبار !!!

خیــره ات میمانم ازبس

پینه میبندد نــگاه !!!

گاه هم میبــویمت

میبوسمـــــت دیوانـــه وار !!!

😘❤😍😘