🌟🌟

اگر قرار باشد خوبی ما وابسته به رفتار دیگران باشد!

🍒🌟❤🌟🍒

این دیگر خوبی نیست؛ بلکه معامله است!!!

💎⭐💭🌟💠

می شود پروانه بود وبه هرگلی نشست...

🍃🍥🍥🍥🍃

اما بهتر است مهربان بود

و به هر دلی نشست..

💚💙@TAlanGoR17💚💙