تنهایے تان را با ڪسے
 قسمت ڪنید 
ڪه سال ها بعد ،
شما را همین گونه ڪه هستید 
دوستـــــ بدارد
با موے سپیدتان ، 
شیـار زیر چشمتـان 
و لرزش دستـــــ و دلتـــانـ

❤ Asheghaneh ❄

تنهایے تان را با ڪسے

قسمت ڪنید

ڪه سال ها بعد ،

شما را همین گونه ڪه هستید

دوستـــــ بدارد

با موے سپیدتان ،

شیـار زیر چشمتـان

و لرزش دستـــــ و دلتـــانـ

❤ @Asheghaneh ❄