خدایا !
هر گاه  عاشقانه خواندمت
عاشقانه تر جواب دادی
خالصانه تمنایت کردم
مشتاقانه جواب دادی
چه زمانها که نخواندمت
ولی تو خواندی
چه حکمتی است
که چنین مهربانی

⚜❤️خدایا دوستت دارم❤️⚜

شب بخیر

✨ Ashegha

خدایا !

هر گاه عاشقانه خواندمت

عاشقانه تر جواب دادی

خالصانه تمنایت کردم

مشتاقانه جواب دادی

چه زمانها که نخواندمت

ولی تو خواندی

چه حکمتی است

که چنین مهربانی

⚜❤️خدایا دوستت دارم❤⚜

شب بخیر

✨ @Asheghaneh