💕🌸🌸💕
جا نزن !
جسور باش ...
این قانونِ ارتفاع است 
هرچه بیشتر اوج میگیری؛ باد و باران، بیرحم‌تر میشود 
و نفس کشیدنت سختتر 
تو اما محکم باش 
نه به زمزمه‌یِ پرنده‌هایِ دیگر، توجهی کن، 
نه هیاهویِ لاشخوره

💕🌸🌸💕

جا نزن !

جسور باش ...

این قانونِ ارتفاع است

هرچه بیشتر اوج میگیری؛ باد و باران، بیرحم‌تر میشود

و نفس کشیدنت سختتر

تو اما محکم باش

نه به زمزمه‌یِ پرنده‌هایِ دیگر، توجهی کن،

نه هیاهویِ لاشخورهایِ حسود

عقاب باش

ارتفاعاتِ بالا، جایِ پرنده هایِ ضعیف نیست

💎 @Asheghaneh