اے عشقـت

آذوقہ‌ے روزهاے سـرد مـن

تمـامِ زمستـان را

با دوست‌داشتنت سر می‌ڪنم

واژه واژه هیـزم می‌ریزم

نمی‌ڪَذارم

آتشِ این شعــرها خاموش شود...!😉