همه آنهایی که از دریا می ترسند

روزی در فکر کسی غرق شده اند

همان هایی که در جمع می نشینند ولی هرچه صدایشان میکنی نمی شنوند

صدایشان نزنید

تکانشان ندهید

شاید تنها در فکرشان بتوانند با کسی که دوستش دارند باشند

وصله توهمی بودن نچسبانید

بگویید معشوقِ بی وصال

معشوقانِ بی وصال اسمشان را از زبان شما نمی شنوند اما ...

با صدای کوچکی از در نگاهشان به آن سمت می چرخد

همیشه منتظرند

همیشه فکر می کنند

کسی می آید

کسی می رسد

کسی می ماند

کسی که دیگر نیست...

❤ @Asheghaneh ❄