مراقب باش!

دست روزگار هلت میدهد؛

ولی قرار نیست تو بیفتی!

اگر بیتاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشى.

اوج می گیری، به همین سادگی.

تو خوب باش، حتى اگر آدم های اطرافت خوب نیستند.

تو خوب باش، حتى اگر همه از خوبى هایت سو استفاده کردند.

تو خوب باش، حتى اگر جواب خوبی هایت را با بدی دادند.

تو خوب باش، همین خوب ها هستند که زمین را براى زندگى زیبا می کنند...

زندگى رقص واژگان است؛

یکی به جرم تفاوت، تنهاست،

یکی به جرم تنهایی، متفاوت...

💞 @Asheghaneh