هیچوقت یکی را با همه ی وجودت دوست نداشته باش !

یک تکه از خودت را نگه دار برای روزهایی که

هیچکس را به جز خودت نداری ...