طنز خوش طعم ترین چاشنی در زندگی است.
به اشتباه‌هایتان بخندید
اما از آنها درس بگیرید.
مشکلاتتان را دست بیندازید
ولی خود را برای مقابله با آنها تقویت کنید.
موانع را مسخره کنید
اما بر آنها چیره شوید.

🍃🌸

طنز خوش طعم ترین چاشنی در زندگی است.

به اشتباه‌هایتان بخندید

اما از آنها درس بگیرید.

مشکلاتتان را دست بیندازید

ولی خود را برای مقابله با آنها تقویت کنید.

موانع را مسخره کنید

اما بر آنها چیره شوید.

🍃🌸 @Asheghaneh