🌼🌼🌼🌼

الهــ💞ــے

تو در جویبار رگهایم جریان داری!

در هــمه #نفسهایم جاری هستـے

در شگفتی های وجــودم بودنت

را به تــماشا گــذاشــته ای!

هر تپش دلم تو را فریاد میزند!

خــدایا در ڪعــبه چــــرا؟!

تــو در #قـ❤️ــلب منے

سرگشتگی در بادیه ها چـــرا؟

تــو در دل منـے!

در بـےسوئےها و بـےکرانگےهاچرا؟!

تو در جان منـے!

نازنین خدای من همه روز برای

همه دوستانم #عـشق حقیقـے

سلامتی آرامش و نیکبختی را

آرزو دارم

خدایا عطا ڪن به آنان هر آنچه

بر ایشان #خیر است.

آدینتون به نیکی

🍃🌸 @Asheghaneh