کسانی که به توانایی‌های خود باور دارند، به کارهای دشوار به دیده‌ی چالش‌هایی می‌نگرند که باید بر آن‌ها پیروز شوند نه به شکل تهدیدهایی که باید از آن‌ها دوری گزینند. 

💗💗 Asheghaneh

کسانی که به توانایی‌های خود باور دارند، به کارهای دشوار به دیده‌ی چالش‌هایی می‌نگرند که باید بر آن‌ها پیروز شوند نه به شکل تهدیدهایی که باید از آن‌ها دوری گزینند.

💗💗 @Asheghaneh