.به قول بهروز وثوقی :

خَــــــــــــــتم کلام

تو زندگی هیچوقت التماس نکن!

التماس کردی به نامرد نکن!

اگر مردی نارو نزن!

اگر زدی به رفیق نزن!

اگر مردی مال مردم نخور!

اگر خوردی از یتیم نخور!

اگر مردی قسم نخور!

اگر خوردی به ناموس نخور!

اگر مردی پشت به کسی نکن!

اگر کردی به معبود نکن!

اگر مردی غصه نخور!

اگر خوردی واسه دنیا نخور!

اگر مردی گریه نکن!

اگر کردی واسه پول نکن!

هــــی داداش!توی دنیا هرچـــــــــی میخای باش!

ولی نامرد نباش!!!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

❤@Asheghaneh ❄