تغییر آهسته و پیوسته رخ
می دهد.
شب به آرامی تبدیل به روز
می شود.
گیاه به آرامی  رُشد می کند
در مسیر موفقیت باید صبور
باشید و رویاهایتان را باور کنید
آنها خلق خواهند شد
این یک قانون است.
هرچه آرام تر ب

تغییر آهسته و پیوسته رخ

می دهد.

شب به آرامی تبدیل به روز

می شود.

گیاه به آرامی رُشد می کند

در مسیر موفقیت باید صبور

باشید و رویاهایتان را باور کنید

آنها خلق خواهند شد

این یک قانون است.

هرچه آرام تر باشی

به هدفت نزدیک تر می شوی

و زمانی که انتظار نداری

رویایت به آرامی وارد

زندگی تو می شود.

شبتون آروم

💎 @Asheghaneh