💠 شیری گرسنه از میان تپه‌های کوهستان بیرون پرید و گاوی را از پای درآورد.

سپس در حالی که شکمی از غذا درمی آورد، هر ازگاهی یکبار سرش را بالا می‌گرفت.

و مستانه نعره می کشید.

صیادی که در آن حوالی در جستجوی شکار بود،

صدای نعره‌های مستانه شیر را شنید،

و پس از ردیابی با گلوله‌ای آن را از پای درآورد.

👈 هنگامی که مست پیروزی هستیم،

بهتر است دهانمان را بسته نگه داریم.

غرور، منجلاب موفقیت است.

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت،

مقدمه گستاخی است!

💎 @Asheghaneh