سکوت و لبخند 
دو ابزار قدرتمندند.

لبخند، راهی است 
برای حل بسیاری از مشکلات.

سکوت، روشی است 
برای اجتناب از مشکلات بسیار.

تمرین کنیم
هر دو را در جای خود و بموقع
استفاده کنیم.

✨ Asheghaneh

سکوت و لبخند

دو ابزار قدرتمندند.

لبخند، راهی است

برای حل بسیاری از مشکلات.

سکوت، روشی است

برای اجتناب از مشکلات بسیار.

تمرین کنیم

هر دو را در جای خود و بموقع

استفاده کنیم.

✨ @Asheghaneh