ثروت های دوازده گانه عبارتند از:

1️⃣ رویکرد ذهنی مثبت.

2️⃣تندرستی واقعی.

3️⃣ هماهنگی در روابط انسانی.

4️⃣رهایی از ترس.

5️⃣امید به موفقیت.

6️⃣ نیروی ایمان.

7️⃣ اشتیاق به بخشش

8️⃣ عشق ورزیدن به کار.

9️⃣ تعصب نداشتن به همه موضوعات.

🔟 انضباط شخصی.

1️⃣1️⃣توانایی درک دیگران.

2️⃣1️⃣امنیت اقتصادی.

میشود رفت و زودتر به مقصد رسید،

میشود باشتاب رفت و گلهای کنار جاده را ندید،

رهگذر: کمی آهسته تر!!

اینجا زندگیست...!!

💎 @Asheghaneh