تغییر نکنید!بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!

خودتان باشید.

و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،

خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت.);💙

@talangir17