زندگی ما با " تولد" شروع نمی شود؛

با "تحول" آغاز میشود.

لازم نیست "بزرگ " باشی

تا "شروع کنی"، شروع کن تا بزرگ شوی ...

باد با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی بدان که روشنی...

@asheghaneh