وقـــــتـے اذیـتـتـ مـیـکـنـهـ🙈💕

👨🏻خــانـومـم؟😍

👧🏻جـونـم😜

👨🏻تــو قـبـلـ از مـنـ عـاشـقـ شـدے؟😝

👧🏻خـــــخـــــخ نـهـ آقـایـے ایـنـ چـهـ سـوالـیـهـ😂

👨🏻آخـــــهـ مـنـ یـهـ بـار قـبـل تـو عـاشـقـ شـدمـ🙄

👧🏻چــــــــــے؟!😔

👨🏻خـانـومـے چـرا بـغـضـ کـردے؟😑

👧🏻یـعـنی مـنـ عـشـقـ اولـتـ نـیـسـتـمـ؟😭

👨🏻عـشـقـمـ مـنـ قـبـلـ ایـنـکـهـ عـاشـقـ تـو بـشـم عـاشـقـ چـشـاتـ شـدمـ💕

👧🏻آقـایـے خـیـلـے گـاوے بـبـیـنـ دسـتـامـ میـلـرزهـ😒

👨🏻آخـ مـــــنـ فـداتـ شـمـ تـولـــــهـ😘