💕اگر همیشه به دنبال کمال

و بی عیب بودن بگردی،

دچار ترس می شوی!

چرا که ترس همیشه خودش

را پشت کمال گرایی پنهان میکند.

با ترس هایت روبرو شو!

و درک کن که تو نیز یک انسان

هستی و ضعف هایی داری.

اینطوری هم شادتر

زندگی می کنی، هم مفیدتر

و هم با احساس تر...

@Asheghaneh 🍃🍃🍃