┄┄┅┅🍃✿❀💜🍃✿┅┅┄┄

گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن،

انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذار

که بدانی باید همانجا تمامشان کنی.

بین بعضی حرفهایت "کاما" بگذار

که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی

پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب"و آخر برخی عادت هایت نیز علامت "سوال" بگذار

تا فرصت ویرایش هست...

خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن...

حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ...

اما بعضی را پر رنگ...

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !

روز خوب به تو شادی میدهد،

روز بد به تو تجربه 👌🏻

@Asheghaneh

┄┄┅┅🍃✿❀💜🍃✿┅┅┄┄