🎯ویژگی های هدف گذاری:

👈 هدف باید روشن، واضح و مشخص باشد.

👈 هدف باید واقع بینانه باشد.

👈هدف باید مکتوب، مدون و روی کاغذآورده شود.

👈 هدف باید در قالب یک جمله مثبت بیان شود.

👈 هدف باید تهییج کننده باشد.

👈 هدف باید کمی و قابل اندازه گیری باشد.

👈 هدف باید مقید به زمان باشد.

👈 هدف باید قابل اجرا و دست یافتنی باشد.

👈 هدف باید در راستای ماموریت‌ها و ارزشها تدوین شود.

👈 هدف باید انعطاف پذیر باشند.

👈 هدف باید متناسب با منابع و امکانات تدوین گردد .

💫 @Asheghaneh