💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼

🍃🌺🍂

🌿🍂

🌸

یک چشمکِ تو برایِ من کافی بود🙈

شیرینیِ آن به طعمِ یک تافی بود😋

من بچه ی مثبتِ محله م،اما..!🙄

امواجِ نگاهِ خوشگلت منفی بود😍🙊

h...

🌿

🌾🍂

🍃🌺🍂 🍁

💐🌾🍀🌼🌷🍃