هرچه اندوه درون شما را بیشتر بکاود، جای شادی در وجود شما بیشتر میشود. 

مگر کاسه ای که شراب شما را در بردارد همان نیست که در کوره کوزه گر سوخته است؟ مگر آن نی که روح شما را تسکین می دهد، همان چوبی نیس

هرچه اندوه درون شما را بیشتر بکاود، جای شادی در وجود شما بیشتر میشود.

مگر کاسه ای که شراب شما را در بردارد همان نیست که در کوره کوزه گر سوخته است؟ مگر آن نی که روح شما را تسکین می دهد، همان چوبی نیست که درونش را با کارد خراشیده اند؟

هرگاه شادی می کنید ، به ژرفای خود بنگرید تا ببینید که سرچشمه شادی به جز سرچشمه اندوه نیست… .

❣❣ @Asheghaneh