امروز ازهیچ چیز ایراد نگیر
غرغر نکن نه با دیگران نه با خودت
قول میدم خورشید درخشانتر
پرنده ها خوش آوازتر
مردم مهربانتر 
و حتی کسب و کارت پربرکت تر
خواهد بود...

صبحتون روشن

🍃🌸 Asheghaneh

امروز ازهیچ چیز ایراد نگیر

غرغر نکن نه با دیگران نه با خودت

قول میدم خورشید درخشانتر

پرنده ها خوش آوازتر

مردم مهربانتر

و حتی کسب و کارت پربرکت تر

خواهد بود...

صبحتون روشن

🍃🌸 @Asheghaneh