چهار فصل بودنت را
دوســـــــــت دارم
گرم و سرد بودنت را 
دوســــــــــت دارم
عجـیب عطـــرِ تنَــت
ســازگارِ مــنَ است
مــن آن بــوی تنَـت را
دوســت دارم ....!!!


💔 Asheghaneh 💔

چهار فصل بودنت را

دوســـــــــت دارم

گرم و سرد بودنت را

دوســــــــــت دارم

عجـیب عطـــرِ تنَــت

ســازگارِ مــنَ است

مــن آن بــوی تنَـت را

دوســت دارم ....!!!

💔 @Asheghaneh 💔