ویژگیهای افراد سمی

1️⃣ همیشه شاکی هستند

2️⃣ دست از گله بر نمیدارند

3️⃣ خودش را قربانی می داند

4️⃣ آرزوهایش ناکام مانده

5️⃣ باافراد خوش بین معاشرت نمی کند

6️⃣ از شکست استقبال می کند

7️⃣مدعی العموم میباشد

8️⃣ همه را متهم می کند

9️⃣ شاد بودن را بلد نیستند

🔟 زبان تلخی دارند

✨ @Asheghaneh