📎

الاغی دعا کرد صاحبش بمیرد تا از زندگی خرانه خود خلاص شود

صاحبش فکر الاغ را خواند و گفت :

ای خر! با مرگ من تورا شخص دیگری خریده و صاحب می شود

دعا کن که از خریت خود بیرون شوی...

📜حکایت

❤ @Asheghaneh ❄