‍ ‌ سـ❣ـــلام 😊✋

بـر قـلـب هـایی کـه جـز دوسـت داشتـن❤

چیزی نیاموخته اند🌹🍃

ســ😍ـلام ✋

بـر روح هـای پـاکی کـه جـز سـادگی❤

قـالـب دیـگـری نـدارنـد🌹🍃

ســ😍ـلام ✋

بـر تــن هـایی کـه مـحـبـت لباس آنهاست❤

ســـ 😍 ــلام ✋

بر نگاههایی که صداقت زیـنـتـشان است🌹🍃

ســـ😍ــلام ✋

بـر مـهـر و تـواضـع آدمـی❤

کـه بـالاترین سـرمـایه اوسـت🌹🍃

یکشنبه زیباتــــون بخیــر وشـــادی😊🌹🍃

روزتـــون پر از عشـــق و معجــــزه....❤

─┅─═ঊঈ💓ঊঈ═─┅─