روزگار بر ما ایرانیها وفایی نداشت.

گوجه کاشتیم سرما نذاشت.

خیار کاشتیم بازار نداشت.

تریاک کاشتیم پاسگاه نذاشت.

بز داشتیم گرگ نذاشت.

زنبور داشتیم عسل نداشت.

یارانه میدادند حسن نذاشت.

همگی ضرر بود و طلبکار دست بر نداشت.

لعنت به این شانس یادتونه خواستیم قهرمان آسیا بشیم، ژاپن نذاشت؟😂😂😂

🇯🇴🇮🇳

🔴

🔵